Boys Section Standards 2020

Event Class A Class B Class C Section VI
200 MR 2 per Team 2 per Team 2 per Team 1:56.43
200 Fr 2:07.50 2:13.75 2:19.50 1:59.57
200 IM 2:27.50 2:32.50 2:41.00 2:18.50
50 Fr 25.00 26.00 27.25 23.65
Diving 6/11 190/285 190/285 190/285 290
100 Fly 1:07.00 1:11.00 1:15.00 1:00.99
100 Fr 55.50 57.50 1:00.50 53.83
500 Fr 5:51.50 6:03.00 6:20.00 5:31.05
200 FR 2 per Team 2 per Team 2 per Team 1:39.84
100 Ba 1:08.00 1:12.00 1:16.25 1:03.49
100 Br 1:14.25 1:17.00 1:21.50 1:10.24
400 FR 2 per Team 2 per Team 2 per Team 3:49.44

Boys ECIC Standards 2020

Event Class AA Class A
200 Medley Relay 2/team 2/team
200 Freestyle 2:14.00 2:23.00
200 Individal Medley 2:32.00 2:51.00
50 Freestyle 25.60 28.80
Diving (6) 160.00 160.00
100 Butterfly 1:12.00 1:19.00
100 Freestyle 58.50 1:02.00
500 Freestyle 6:05.00 6:35.00
200 Freestyle Relay 2/team 2/team
100 Backstoke 1:13.30 1:17.00
100 Breaststroke 1:17.00 1:23.00
400 Freestyle Relay 2/team 2/team